เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) กิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2564

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์บ่มเพาะเครือข่าย และเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอัจฉริยะ (สถานีวัดอากาศ ” Wimarc”)

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และศึกษาดูงานแปลง Young Smart Farmer เครือข่าย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ การผลิตส้มครบวงจร (แบบอุตสาหกรรม) และการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยนายอัครพล ขัตติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*