สมุทรปราการ คุมเข้มสูงสุด! ยกระดับเทียบเท่า 5 จังหวัดสีแดง จะเดินทางต้องมีใบรับรอง

สมุทรปราการ ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เทียบเท่า 5 จังหวัดเสี่ยงสูงและเข้มงวด โดยประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกในพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด

เมื่อวานนี้ (10 มกราคม 64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่สป 0017.1/ว108 เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยมีเนื้อหาว่า

ตามที่จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนดอกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติว่า “เอกสารรับรองความจำเป็น” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดที่กำหนด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

2.1 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.2 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

เพื่อให้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่านทางสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

สนับสนุนโดย ufabet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*