จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

, , Leave a comment

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ อบต.ช้างเผือก, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนตั้งแต่ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก , หน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

จิตอาสา

และถนนข้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการทำความสะอาดล้างพื้นถนน เก็บกวาดเศษขยะริมข้างทาง ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์โดยรวม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

จิตอาสา

สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

Leave a Reply